Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Water Cleanup

Editie: Naarden 10 oktober 2021 

Opgesteld 19-09-2021 te Bussum door Feye van Olden (Buurtproject) en Petra Olgers (Circus Olgers).

 1. De deelnemer (M/V) verklaart op eigen risico deel te nemen aan de activiteiten van Water Cleanup en op geen enkele wijze de organisatie verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure te zullen aanspannen dan wel een claim te leggen als gevolg van de door hem/haar geleden schade, materiële- en/of persoonlijke letselschade daaronder inbegrepen.
 2. Onder de ‘organisatie’ wordt verstaan: Circus Olgers en Buurtproject, directe medewerk(st)ers en assistenten, voor zover zij handelen in naam van en onder verantwoordelijkheid vallen van Water Cleanup hetzij op vrijwillige-, tijdelijke, hetzij op permanente basis. Officiële instanties en andere hier niet met name genoemde personen die aan de organisatie van het evenement verbonden zijn of kunnen worden gebracht.
 3. De deelnemer/deelneemster doet onder eigen verantwoordelijkheid mee aan de activiteiten Water Cleanup vanuit de boot, kano, roeiboot, op de sup, wandelend langs de kust, duikende/snorkelend onder water en overige activiteiten zoals deze voorkomen op het gebied van watersport.
 4. Deelnemer aan de Water Cleanup is tenminste 16 jaar of staat tijdens de gehele activiteit tijdens de Water Cleanup onder directe zorg en begeleiding van een volwassen persoon (> 18 jaar). De Water Cleanup in Naarden vindt plaats op 10 oktober 2021.
 5. Deelnemer beseft dat er risico’s zijn verbonden aan deelname aan de Water Cleanup die op het water en langs de kust plaatsvinden en neemt hierbij de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van een zwemvest en het in het bezit zijn van minimaal een zwemdiploma A.
 6. Deelnemer actief zijnde op het water tijdens de Water Cleanup kent de regels die op het (open) water gelden en belooft zich hier tijdens de Water Cleanup aan te houden en/of heeft een persoon aan boord die de verantwoordelijkheid draagt in het naleven van deze regels.
 7. Hij/zij draagt zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/haar veroorzaakte schades.
 8. Hij/zij volgt ten alle tijden de aanwijzingen op van de organisatie Water Cleanup.
 9. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan de Water Cleanup, wanneer hij/zij fysieke en/of psychische klachten heeft die een veilige deelname aan de Water Cleanup kunnen belemmeren.
 10. Onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen is het niet toegestaan deel te nemen aan de Water Cleanup.
 11. De deelnemer van Water Cleanup verklaart hierbij deze voorwaarden te hebben gelezen, te hebben begrepen en te hebben geaccepteerd.